Mansyur, S. (2018) “JEJAK VOC-KOLONIAL BELANDA DI PULAU BURU (ABAD 17-20 M)”, AMERTA, 32(1). doi: 10.24832/amt.v32i1.376.